GEDENKBOS SCHIEBROEKSE PARK
Jaarverslag 2016
In 2016 heeft de Stichting opnieuw twintig bomen aangeplant. Ook nu kon dit initiatief gerealiseerd worden dankzij een subsidie van de gebiedscommissie H’berg-Schiebroek. De verwachting is dat met deze aanplant met zowel “oude” als “nieuwe aanvragers de bestaande wachtlijst is weggewerkt en de wachttijd kan worden bekort tot maximaal één jaar. 
Aanplant vindt voortaan eenmaal per jaar plaats. In het eerste kwartaal, eind maart, is er een ontvangst in het gedenkbos voor de personen die een boom hebben laten aanplanten. Mocht op dat moment nog niet het hele contingent bomen bestemd zijn, dan vindt er een tweede bijeenkomst plaats met degenen die na die datum een boom hebben aangevraagd. Dit jaar werd voor de laatste vijf bomen een tweede bijeenkomst georganiseerd in juni. De bijeenkomsten die volgens het zelfde stramien verliepen als het voorgaande jaren, werden door de aanvragers zeer gewaardeerd.
De aanplant werd dit jaar verricht door hoveniersbedrijf Binder, gespecialiseerd in aanleg van parken e.d en verliep tot volle tevredenheid van de stichting. Ondanks de wederom droge zomer behoefde niet een van de nieuw aangeplante bomen vervangen te worden. Wij hopen in de toekomst weer een beroep op dit bedrijf te kunnen doen. 
De firma Hess Uitvaartverzorging, gevestigd in Schiebroek en Capelle a/d IJssel, steunde ook dit jaar de stichting als sponsor door voor de stichting het drukwerk te verzorgen.
De gedenkpaaltjes zijn ook dit jaar verzorgd door de Schiebroekse kunstenaar Thijs Coers en ook de gedenkplaatjes zijn via een lokaal bedrijf besteld. Met het ingenieursbureau van de gemeentewerf Noord West, onderdeel van de cluster Stadsbeheer Rotterdam, zijn wederom intensieve contacten geweest over hoe ons gedenkbos in het gemeentelijk park zo fraai mogelijk te maken. Het onderhoud van de bomen en het omliggende terrein wordt door hen steeds weer met veel aandacht verzorgd. Met de groei van het gedenkbos wordt het bos meer en meer een gewaardeerde plek in Schiebroek om geliefden te herdenken of “zomaar” even tot rust te komen.
Jaarverslag 2015

In 2015 heeft de Stichting een echte start kunnen maken met haar werkzaamheden. Op het terrein van het gedenkbos zijn onder grote belangstelling twintig nieuwe bomen aangeplant. Een subsidie van de gebiedscommissie H’berg-Schiebroek maakte dit mogelijk. De al lang bestaande wachtlijst voor het aanplanten van een boom kon hierdoor flink worden bekort. De stichting streeft ernaar vanaf 2015 ieder jaar een contingent bomen aan te planten en zo de wachtlijst terug te brengen tot hooguit één jaar, afhankelijk van hoe lang voor het aanbreken van het plantseizoen een aanvraag wordt ingediend. 
De aanplant werd verricht door “Het Groene Gilde”, een plaatselijke hovenier, die de bomen aanplantte, de gedenkpaaltjes er naast opstelde en gedurende één jaar de nazorg voor de bomen op zich nam. Helaas zijn door de zeer droge zomer vier van de nieuw geplante bomen niet goed aangeslagen, deze zijn inmiddels door de hovenier vervangen.
Op 23 februari 2015 vond in het theehuis van Natuurtalent, dat naast het gedenkbos ligt, een  ontvangst plaats voor iedereen die dit jaar een boom had laten aanplanten. Letty Bekedam, initiatiefneemster voor het gedenkbos en eerste voorzitter van de Stichting hield een welkomsttoespraak waarin zij tevens haar aftreden mededeelde. Tot slot las zij een zelfgeschreven gedicht voor waarin ieder zich kon herkennen. Daarna begaf men zich naar het bos om de nieuwe aanplant te zien. Hoewel het terrein door hevige regenval moeilijk begaanbaar was, werd deze bijeenkomst toch door alle aanwezigen zeer gewaardeerd. 
In  mei werd Ron Vermeulen benoemd tot nieuwe voorzitter.Onder zijn leiding werd opnieuw via een gebiedsinitiatief een subsidie verworven voor de aanplant van een twintigtal bomen begin 2016. In het najaar werd ook een gebiedsinitiatief gehonoreerd voor het plaatsen van een tweede bankje en een wegwijzer bij de ingang van het Schiebroekse park. Beide zijn begin 2016 geplaatst.  
De firma Hess Uitvaartverzorging, gevestigd in Schiebroek en Capelle a/d IJssel toonde haar sympathie voor het gedenkbos door tijdens een open dag informatie over het gedenkbos te verstrekken en een inzameling voor de stichting te houden. Daarnaast steunt Hess de stichting als sponsor door voor de stichting het drukwerk te verzorgen.
Gedurende het gehele jaar is het bestuur werkzaam geweest om fondsen te verwerven voor een volgende aanplant en onderhandelingen te voeren met firma’s die de uitvoering van de aanplant zouden kunnen verzorgen. De Schiebroekse kunstenaar Thijs Coers heeft zowel het wegwijzerbord als het nieuwe bankje ontworpen en gemaakt. Met het ingenieursbureau van de gemeentewerf Noord-West, onderdeel van de cluster Stadsbeheer Rotterdam, zijn intensieve contacten geweest over hoe ons gedenkbos in het gemeentelijk park zo fraai mogelijk te maken. Het onderhoud van de bomen en het omliggende terrein wordt door hen met veel aandacht verzorgd. Door de inspanningen van alle betrokkenen is en blijft het Schiebroekse Gedenkbos een unieke, prachtige plaats om geliefde mensen te gedenken.
 
start stichting sponsoring contact aanvragen foto’s Klik hier voor de jaarrekeningen jaarverslagen